top of page

Jak fungujeme

Naše škola je koncipována tak, aby pro děti byla skutečným přínosem. Inspirujeme se nejen od podobných škol v ČR, zejména ale čerpáme v zahraničí (konkrétně ve Skandinávii) a také z vlastních zkušeností.

Od září 2023 fungujeme jako plně akreditovaná základní škola zapsaná v rejstříku MŠMT. Díky tomu jsme schopni naplno využít potenciál a nabídnout Vám plnohodnotnou školu s moderními prostory v centru Hradce Králové. 

 

Jak u nás probíhá výuka?

Výuka v naší škole probíhá v rámci čtyř základních integrovaných předmětů:

Jazyky a komunikace

Čísla a technologie

Svět a život kolem nás

Zdraví a pohyb

Děti u nás poznávají svět v souvislostech. Oblasti učiva propojujeme v logických celcích tak, aby co nejvíce odrážely realitu. Chceme, aby si děti měly možnost co nejvíce oblastí učení vyzkoušet, zažít - to jim pomůže lépe pochopit souvislosti. Zaměřujeme se na praktické využití znalostí a dovedností.

Dny u nás ve škole jsou rozmanité, pestré a zároveň v rámci nich máme pevně stanovené časové kotvy, které dětem i průvodcům usnadňují orientaci v rámci dne.  Pracujeme ve flexibilních delších časových blocích (60 - 90 minut), které nám poskytují dostatek času na dané téma bez tlaku a spěchu. Škola je otevřená od 7:30, v 8:30 začínáme dopolední program. Odpolední klub pak funguje do 16:00.

 

Výuka probíhá v první polovině týdne v rámci tříd a dále pak projektově ve věkově smíšeném kolektivu.

Výuka v rámci třídy

Děti jsou dle věku rozděleny do “klasických” tříd. Maximální počet dětí ve třídě je 15. Každou třídu vedou dva průvodci - zkušený pedagog v tandemu s asistentem. V rámci tříd se průvodci s dětmi zaměřují především na vzdělávací oblasti Jazyk a komunikace (ČJ, AJ) a Čísla a technologie a přirozeně se pak prolínají i s dalšími vzdělávacími oblastmi.

Malý počet žáků ve třídě nám umožňuje pružně reagovat na dynamiku skupiny a potřeby jednotlivých dětí. Chybu vnímáme jako přirozenou součást poznávání a života, která nás může posunout dál. Představuje pro nás informaci v čem se zlepšit, ale není stopkou dalšího rozvoje. Podporujeme děti v učení se z chyb. Zároveň budujeme schopnost sebereflexe, na denní bázi pracujeme se zpětnými vazbami a sebehodnocením. 

Soustředíme se na rozvoj talentu, zohledňujeme jedinečnost dětí, a zároveň postupně získáváme potřebné akademické znalosti, které jsou odrazovým můstkem pro další dovednosti. Klademe důraz na to, aby bylo prostředí ve škole otevřené a bezpečné. Děti podporujeme v tom, aby se ptaly, diskutovaly a sdílely své pohledy na věc. 


 

Projektová výuka 

 

Další část výuky probíhá projektově ve věkově smíšených skupinách. V rámci věkově smíšené skupiny, kdy pracují žáci z více ročníků společně, tvoříme prostor pro realizaci rozmanitých projektů. Podporujeme děti ve zvídavosti, kreativitě a tvořivosti. Všímáme si inspirace kolem sebe. Podněcujeme děti k vymýšlení možností a cest, jak s nápadem dál pracovat tak, aby nezůstal “jen na papíře”. Budujeme odvahu k odstartování projektu. Rozvíjíme diskuzi k tomu, jak nápad uchopit a následně rozpracovat tak, abychom směřovali k jeho naplnění. Otevřeně komunikujeme o problémech a překážkách, které v rámci každého projektu přirozeně vznikají. Učíme se je vnímat jako přirozenou součást života, která nás může posunout kupředu. 

 

Velký přínos vidíme v práci s “nepodařeným projektem” - na reálných situacích se učíme pracovat s frustrací, stresem nebo prohrou. Projekty jsou zaměřeny na široké spektrum témat, se kterými se děti setkávají. 

 

Společně také sportujeme v tělocvičně, venku nebo v bazénu. Děti mají dostatek času pro hru.

 

Věkové míchání v rámci školy je velmi obohacující pro mladší i starší děti. Skvěle zde funguje kooperace, starší mohou vést mladší, mladší zase od starších rozšiřují svůj obzor znalostí a zkušeností. Vzájemně se posouvají dál. Věkově smíšené kolektivy také přirozeně vytváří méně kompetitivní prostředí.

Velký prostor věnujeme práci s emocemi, které jsou nedílnou součástí osobnosti každého z nás. Učíme se rozumět svým emocím a dále s nimi pracujeme. Práci s emocemi začleňujeme do každodenních činností - například v rámci reflektivních otázek po proběhlých aktivitách, v rámci ranních kruhů, v rámci mediací konfliktů, případně s dětmi pracujeme na projektech zaměřených přímo na rozvoj emoční inteligence. 

Odpolední klub

V odpoledních hodinách (13 - 16 hod.) mají děti možnost využít náš odpolední klub, ve kterém se věnujeme sportu a pohybu všeobecně, hrajeme si a tvoříme. Dále mají děti možnost navštěvovat kroužek "Malý hrdina", v rámci kterého provází děti zkušení mentoři ze společnosti SORUDO tématy jako první pomoc, mediace nebo sebeobrana.

 

bottom of page