top of page

Jak fungujeme

Výuka v naší škole je koncipována tak, aby pro děti byla skutečným přínosem. Čerpáme z dlouholetých zkušeností našich pedagogů, dále jsou naší inspirací zahraniční školy - především ty ve Skandinávii.

 

Scházíme se ráno od 7:30 do 8:15 a v 8:30 začínáme se společným programem. Dny v naší škole jsou pestré a rozmanité, zároveň však fungujeme v rámci rozvrhu tvořeného delšími, flexibilními, 90 minutovými bloky. Ráno začínáme výuku kruhem, kdy společně zahájíme den, povídáme si o tom, co nás čeká, jaké jsou cíle daného dne. Zároveň mají děti prostor podělit se s kamarády o své postřehy. Děti podporujeme v tom, aby se ptaly, diskutovaly, sdílely své pohledy na věc a zároveň naslouchaly ostatním. Poté již následuje první výukový blok, pauza a blok druhý. Od třetího ročníku mají děti i kratší odpolední výukové bloky, které trvají zpravidla 45 minut. Výuku v daném dni zakončujeme reflexí v kruhu. Děti jsou vedeny k reflexi své vlastní práce i poskytování zpětné vazby a ocenění ostatním. Zároveň vytváříme prostor pro sdílení zkušeností a učení se od sebe navzájem. Učíme se objektivně ohlédnout za výsledky své práce.

 

Sami vytváříme velké množství výukových materiálů, se kterými pracujeme. Dále využíváme různé digitální výukové programy. Zejména v českém a anglickém jazyce a matematice pak pracujeme s vybranými učebnicemi a pracovními sešity. Využíváme je smysluplně tak, aby pro nás byly přínosem. Trénujeme čtení a psaní v českém jazyce i angličtině. Hodně času věnujeme čtení s porozumění a celkově rozvoji čtenářství u dětí. Často pracujeme v menších skupinkách. Respektujeme každé dítě a jeho pracovní tempo. Snažíme se v rámci tématu nabídnout dětem spektrum aktivit, ze kterých mohou vybírat a osvojí si díky tomu probírané téma - s ohledem na své aktuální schopnosti a dovednosti.

 

Integrovaný předmět Svět a život kolem nás je realizován v rámci komplexních témat měsíčních projektů. Některé projekty jsou koncipované pro jednotlivé třídy, v rámci jiných projektů třídy spolupracují a dochází tak k obohacujícímu věkovému míchání. Jeden den v týdnu je věnován projektovému tématu. Projekty zahajujeme společným brainstormingem a tvorbou myšlenkové mapy k tématu projektu. Děti vždy již z témat něco znají a mají různé zkušenosti. To je skvělá příležitost pro vtažení do tématu. Navíc tyto diskuze otevírají dětem možnost spoluutvářet obsah celého projektu.

 

V loňské první třídě zahájily děti školní rok tématem Poznáváme se, dále pokračovaly tématem Naše město a bezpečnost, listopad jsme věnovali Času, prosinec byl vánoční a v lednu a únoru jsme se zaměřili na Lidské tělo. V březnu následovalo téma Vesmír. Dubnové téma bylo zaměřeno na Finanční gramotnost a povolání. Uspořádali jsme vědeckou konferenci. V květnu a červnu jsme se pak věnovali živé přírodě kolem nás. V dalších ročnících děti naváží dál a do hloubky. Plus přibývají další zajímavá témata. Neustále si klademe otázky, vyhledáváme informace a následně je propojujeme. Pracujeme samostatně i v týmu, prezentujeme.

Podporujeme aktivity, ve kterých se děti učí obhájit svůj názor, komunikovat a naslouchat. Pracujeme s týdenními plány, které dětem i pedagogům usnadňují orientaci ve vzdělávacích oblastech. Zároveň zde pracujeme s cíli daného týdne, u kterých každé dítě reflektuje míru jejich naplnění. V průběhu celého školního roku si děti tvoří svá portfolia, kam zakládají svoji práci. Průběžně procházejí výstupy své práce a vybírají podklady do výběrového portfolia na triády, které dokládají osvojení určité oblasti učiva.

 

Společně také sportujeme v tělocvičně, venku nebo v bazénu.

bottom of page